Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

I godina IAS - PIKT - Potvrda o završenom kursu

10. januar 2023.

Nakon sticanja minimalno 80 poena svakom studentu će biti dostupan i link sa Potvrdom o završenom kursu iz primene IKT.

Potrebno je da potvrdu odštampate i predate studentskoj službi prilikom overe I-og semestra studija radi arhiviranja u vaš studentski dosije (o tačnom datumu overe semestra studente će obavestiti studentska služba za redovnu nastavu).

Dobijanjem potpisa i preuzimanjem potvrde završavate sve nastavne i administrativne obaveze vezane za ovaj kurs.