Informatika u zdravstvu - laboratorijski tehnolog

Informatika u zdravstvu - laboratorijski tehnolog

Informacije o predmetu

Rukovodilac predmeta: Prof. dr Nataša Milić

Studijski program: Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog

Šifra predmeta: lt2313

Status predmeta: Izborni

Semestar: III

Nedeljni fond časova: 2 +1

ESPB: 6

Cilj predmeta

Nastava je predviđena tako da daje osnovna korisna znanja iz oblasti informatike u zdravstvu u cilju razvijanja analitičkog razmišljanja budućih strukovnih medicinsko-laboratorijskih tehnologa. Ova znanja pre svega treba da im omoguće efektivnu i efikasnu kontrolu kvaliteta rada laboratorije a pored ovoga, nastava ima za cilj da pruži osnovna znanja iz medicinskog zaključivanja, odlučivanja, elektronske komunikacije i razmene informacija. Osnovi elektronskog učenja (e-Learning), njegova primena u praksi i upoznavanje studenata sa svetskim standardom osnovne kompjuterske pismenosti, programom ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) sastavni su deo ciljeva.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Medicinska i zdravstvena informatika. Podaci, informacije i znanje. Informacione tehnologije u laboratorijskoj medicini. Računarski sistem, Komunikacije, računarske mreže i Internet. Veb tehnologije. Preporuke Internacionalne asocijacije za Medicinsku informatriku. Elektronsko učenje (eLearning), Evropska licenca za rad sa računarom. Medicinsko odlučivanje. Medicinski, zdravstveni i laboratorijski informacioni sistem. Elementi statistike u Laboratorijskoj medicini: osnovni statistički pojmovi, merenje, statističko opisivanje, verovatnoća i raspodele verovatnoća, uzorak i ocena vrednosti parametara osnovnog skupa. Kontrola kvaliteta, normalne vrednosti i karakteristike dijagnostičkih testova.

Praktična nastava: Live&Edu Microsoft okruženje je okvir u kome se odvija praktična nastava, pri čemu se koriste elementi

elektronskog učenja. Posebna pažnja se posvećuje veštinama elektronske komunikacije i bezbednostim problemima pri

korišćenju informacionih i komunikacionih tehnologija. Individualno poređenje znanja i veština studenata sa na

nivoima predviđenim ECDL u cilju podsticanja studenata za dobijanje ECDL sertifikata. Upoznavanje i pratičan rad sa

statističkim paketom na primeru kontrole kvaliteta u laboratorijskoj medicini (tabelarno i grafičko prikazivanje

podataka, kontrolne karte).

Metode nastave

Predavanja sa diskusijom, demonstracije, individualni rad i rad u grupama u onlajn okruženju i izrada seminarskog rada

 

Literatura:

  1. Marinković J, Kocev N: Medicinska informatika, U: Medicina rada I, gl. urednik A.Vidaković, KCS, Beograd, 492-508, 1996.
  2. Kocev N. Kompjuter u psihijatriji. U Psihijatrija. Posebne teme 1. Urednici Kaličanin P, Erić LJ. Mdicinski fakultet Beograd, april 2000. Kocev N. Tehnološke pretpostavke za primenu zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima.
  3. U: Zdravstvena zaštita zasnovana na dokazima, urednik Viktorija Cucić. I izdanje, Velarta, 2001, Beograd.
  4. Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Health and Medical Informatics, International Medical Informatics Association, IMIA, 2002 URL www.imia.org/wg1
  5. Plan i program ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) www.ecdl.rs