Biostatistika u oblasti prevencije i terapije vežbanjem

Biostatistika u oblasti prevencije i terapije vežbanjem

Informacije o predmetu

Studijski program: Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem
Vrsta i nivo studija: Diplomske akademske studije, studije drugog stepena
Naziv predmeta: Biostatistika u oblasti prevencije i terapije vežbanjem
Nastavnik - rukovodilac: Milić M. Nataša
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov: Znanje engleskog jezika i kompjuterska pismenost

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama statističkog razmišljanja, statističkih alata i tehnika, kao i sticanje kompetencija za rad u oblasti kvantitativne analize podataka u oblasti sporta i terapije vežbanjem.

Ishod predmeta: Studenti će neophodne biostatističke metode, alate, tehnike, računske veštine i pravila zaključivanja primeniti u kritičkoj proceni, s jedne, i u samostalnom rešavanju kvantitativnih analitičkih problema u oblasti sporta, s druge strane.

Sadržaj predmeta: Predmet uključuje pregled statističke terminologije i standardnih tehnika za prikupljanje, grupisanje, opisivanje, analizu i interpretaciju podataka, uz korišćenje izabranog statističkog softvera. Predstavlja uvod u statističko zaključivanje, zajedno sa pregledom izabranih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike i statističkih koncepata koji se uobičajeno koriste u oblasti sporta i terapije fizičkim vežbanjem. Orijentisan je ka praktičnoj primeni statističkih analiza i interpretaciji rezultata, ne ka samim izračunavanjima. Osnovne teme predmeta su: Statistički koncepti i termini, Deskripcija i tipovi podataka, Uzorkovanje, Testiranje hipoteza, Statističko zaključivanje, Statističko modelovanje i Statistika kao kvantitativni metod odlučivanja u oblasti sporta. Nastava uključuje korišćenje izabranog statističkog softvera za analizu podataka.

Literatura:

  • Weissgerber TL, Winham SJ, Heinzen EP, Milin-Lazovic JS, Garcia-Valencia O, Bukumiric Z, Savic MD, Garovic VD, Milic NM. Reveal, Don't Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency. Circulation. 2019;140(18):1506-1518.
  • Weissgerber TL, Milic NM, Winham SJ, Garovic VD. Beyond bar and line graphs: time for a new data presentation paradigm. PLoS Biol. 2015 Apr 22;13(4):e1002128.
  • Erić-Marinković J, Dotlić R, Janošević S i sar. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka. Četvrto izdanje, Medicinski fakultet, Beograd; 2012.
  • Daniel W Biostatistics: A foundation for analysis in the Health Sciences, 7th Ed, John Wiley and Spns, NY, 1999.
  • Janošević S, Dotlić R, Erić-Marinković J. Medicinska statistika, Peto izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2013.

Broj časova aktivne nastave: Predavanja: 20; Vežbe: 24; Drugi oblici nastave: seminari 10, diskusioni klubovi: 10

Metode izvođenja nastave: Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, studija slučaja, seminara i vežbi koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih statističkih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa, kratke provere znanja, konsultacije i ispit. Časovi bez nadzora predviđeni su za individualni rad studenata na savladavanju gradiva, pripremi za kratke provere znanja, izradi projektnog zadatka i sam završni ispit.