Biostatistika (bazični kurs)

Biostatistika (bazični kurs)

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Doktorske akademske studije
Vrsta i nivo studija: Doktorske akademske studije, studije trećeg stepena
Naziv predmeta: Biostatistika (bazični kurs)
Rukovodilac predmeta: prof. dr Zoran Bukumirić
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 4
Uslov: Nema

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa neophodnim biostatističkim metodama, alatima, tehnikama, računskim veštinama i pravilima pisanja potrebnim za: a) statističko razmišljanje, posebno njegovu ulogu i ograničenja u naučnom radu i praksi; b) praksu čitanja statističkih aspekata publikovanih radova i druge literature; v) razumevanje i ispravnu primenu širokog opsega statističkih metoda relevantnih za medicinske nauke; g) generisanje, prikupljanje i pripremu neophodnih podataka i njihovu analizu; d) prepoznavanje i primenu odgovarajućih analitičkih tehnika u analizi specifičnog skupa podataka; đ) interpretaciju statističkih rezultata i e) kritičku evaluaciju procesa rasuđivanja uključenog u specifičnu analizu.

Ishod predmeta

Studenti će neophodne biostatističke metode, alate, tehnike, računske veštine i pravila pisanja primeniti u kritičkoj proceni, s jedne, i u samostalnom rešavanju kvantitativnih problema iz oblasti medicinskih nauka (prekliničkih, javnozdravstvenih i kliničkih), s druge strane. Ovo je uvodni, početni, kurs u oblasti pa je iskustvo u tipovima analiza ograničeno. Bez obzira na to, tehnike i metode koje su sastavni deo ovog kursa predstavljaju osnovu za upoznavanje naprednijih i složenijih metoda.

Sadržaj predmeta

Orijentacija predmeta je ka upoznavanju studenata sa često korišćenim biostatističkim metodama, odnosno, ka planiranju i dizajniranju istraživanja, prikupljanju podataka, njihovoj analizi, interpretaciji rezultata i kritičkoj evaluaciji. Tehnike i alati koje su sastavni deo ovog kursa predstavljaju osnovu za upoznavanje naprednijih i složenijih metoda. Glavne teme su: Statistički koncepti i termini, Planiranje i dizajniranje istraživanja, Baza istraživačkih podataka, Eksploracija podataka, Verovatnoća i raspodele verovatnoća, Statističko zaključivanje, Statističko modelovanje, Statistika kao kvantitativni metod odlučivanja, a sve uz korišćenje različitih statističkih softvera.

Metode izvođenja nastave

predavanja, seminari, diskusioni klubovi u malim grupama, studije slučaja, izrada metodološko-analitičkog izveštaja, vežbe, korišćenje statističkih softvera

Ocena znanja

Maksimalni broj poena 100; Predispitne obaveze: provere znanja - 12 poena; projektni zadaci - 18 poena; praktični deo ispita - 35 poena; teorijski deo ispita - 35 poena

Literatura

Obavezna

  1. Erić-Marinković J, Dotlić R, Janošević S i sar. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka. Četvrto izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2011.

Preporučena

  1. Altman DG. Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991.
  2. Dawson B, Trapp RG. Basic and clinical biostatistics. Lange Medical Books/McGraw Hill, 2001.
  3. Janošević S, Dotlić R, Erić-Marinković J. Medicinska statistika, 5-to izdanje. Medicinski fakultet, Beograd, 2011.
  4. Katz MH. Multivariable analysis: a practical guide for clinicians. Cambridge University Press, 1999. 
  5. StatSoft on-line textbook: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
  6. Trajković G, Bukumirić Z. Medicinska statistika u R programskom okruženju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019.
  7. Triola MM, Triola FT. Biostatistics for the biological and health sciences. Pearson Addison Wesley 2006.
  8. Brojne veb lokacije sa statističkim kalkulatorima