Zdravstvena pismenost

Specifikacija predmeta

Studijski program/studijski programi: Akademske studije - Master javnog zdravlja
Naziv predmeta: Zdravstvena pismenost
Nastavnik - rukovodilac: Jović Vraneš S. Aleksandra
Nastavnici: 
Bjegović Mikanović Vesna, Vuković Dejana, Matejić Bojana, Šantrić Milićević Milena, Terzić Šupić Zorica, Đikanović Bosiljka, Janković Janko, Jovana Todorović, Davidović Maša

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Cilj predmeta je edukacija javno zdravstvenih profesionalaca o značaju zdravstvene pismenosti, pružanju zdravstvenih informacija i usluga i promociji zdravstvene pismenosti.
Ishod predmeta: Studenti će moći da ostvare sledeće: da definišu i opišu zdravstvenu pismenost, sagledaju faktore koji utiču na zdravstvenu pismenosti, identifikuju ko je pod uticajem zdravstvene pismenosti, prepoznaju posledice ograničene zdravstvene pismenost, utvrde ko su učesnici u zdravstvenoj pismenosti, prepoznaju ulogu zdravstvene pismenosti u ispunjavanju osnovnih zdravstvenih usluga i primene stečeno znanje za poboljšanje zdravstvene pismenosti.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: U okviru predmeta biće predstavljen koncept zdravstvene pismenosti, problemi i izazovi niske zdravstvene pismenosti, podaci o nacionalnim i međunarodnim nivoima pismenosti, rizične grupe, istraživanja zdravstvene pismenosti, merni instrumenti, značaj zdravstvene informacije na jednostavnom jeziku; efikasne tehnike komunikacije; organizacioni pristupi za suočavanje sa izazovima niske zdravstvene pismenosti.   
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura:

  • Schwartzberg JC, VanGeest JB, Wang CC, editors. (2005). Understanding Health Literacy: Implications for Medicine and Public Health. Chicago: AMA Press. (www.amapress.com)
  • Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, editors. (2004). Health Literacy: A Prescription to End Confusion.Washington DC: The National Academies Press. (www.iom.edu)
  • Doak CC, Doak LC, Root JH. (2nd edition, 1996) Teaching Patients with Low Literacy Skills. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
  • Health Literacy Innovations: understanding health literacy/Health literacy 2012. (www.healthliteracyinnovations.com/information/)
  • D'Eath M, Barry MM, Sixsmith J. Rapid Evidence Review of Interventions for Improving Health Literacy. Stockholm: ECDC; 2012.

Broj časova  aktivne nastave:
Predavanja: 15, Vežbe: 30, Drugi oblici nastave: 15, Studijski istraživački rad: 0, Ostali časovi: 0

Metode izvođenja nastave:
Različiti oblici nastave / učenja će se koristiti za modul (e-učenje i predavanja u učionici): predavanja sa diskusijom, prezentacije domaćih zadataka, grupne aktivnosti koje se fokusiraju na multidisciplinarnom pristupu u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja kod pacijenata sa niskom zdravstvenom pismenosti, studije slučaja i videomaterijal.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100):
Predispitne obaveze: aktivnost u toku predavanja 10, praktična nastava 20
Završni ispit: pismeni ispit 70

JoomShaper